จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลดงมูล 14 หมู่บ้าน 
 
        นายวุฒิชัย  ศีลพันธ์ กำนันตำบลดงมูล                                        
  หมู่ที่ 1     บ้านคำขาม   นายอุทัย  แข็งฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน                                        
  หมู่ที่ 3     บ้านภูฮัง   นายสุริยา  บุญใบ ผู้ใหญ่บ้าน                                        
  หมู่ที่ 4     บ้านโคกกลาง นายประจักษ์  สาระสา ผู้ใหญ่บ้าน                                        
  หมู่ที่ 5     บ้านภูฮัง นายปรีชา  มูลนาม ผู้ใหญ่บ้าน                                        
  หมู่ที่ 6     บ้านโคกกลาง นายสุพจน์  เดี่ยวชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน                                        
  หมู่ที่ 8     บ้านห้วยหินลาด  นายวุฒิชัย  ศรีระพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน                                        
  หมู่ที่ 10   บ้านไทรทอง นายคำภา  ศรีบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน                                        
  หมู่ที่ 12   บ้านประชาสามัคคี นายทองใบ  อาษาราช ผู้ใหญ่บ้าน                                        
  หมู่ที่ 13   บ้านคำขาม  นายทองคำ  วัฒโน ผู้ใหญ่บ้าน                                        
  หมู่ที่ 14   บ้านโคกกลาง นายเสถียร  นาถมทอง ผู้ใหญ่บ้าน