กองการศึกษา       

          มีผู้อำนวยการกองการศึกษา  (นักบริหารการศึกษา 7)  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง ของกองการศึกษา  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนในเขตเทศบาล  ทั้งในระบบ/นอกระบบ โรงเรียน  และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  นอกจากนั้นยังมีภารกิจในการรักษาและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับเยาวชน  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย  งานการศึกษาปฐมวัยและอนุบาล  งานส่งเสริมกิจการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ  งานธุรการ  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน  ดังนี้


งานการศึกษาปฐมวัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

 • งานการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในงานการศึกษาปฐมวัยและอนุบาล       
 • งานประสานงานการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ  กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • งานประชุม  อบรม  สัมมนา  และให้บริการด้านการศึกษา
 • งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดงมูล
 • งานประชุม  อบรม  สัมมนา  และให้บริการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • งานปิด-เปิด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดงมูล
 • งานดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดงมูล
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  
 • การส่งเสริมกิจการศาสนา
 • การส่งเสริม  สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • การส่งเสริม  รักษา   และดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม  จารีตประเพณี
 • งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของกองการศึกษารวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
งานกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 • การส่งเสริม  สนับสนุน  การกีฬาในเขตเทศบาล
 • การจัดแข่งขันกีฬาเยาวชน  กีฬาชุมชนในเขตเทศบาล
 • การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ
 • การจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 • งานสารบรรณ
 • งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและบริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
 • งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ
 • งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนกองการศึกษา  รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงาน
 • งานตรวจสอบแสดงรายงานเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 • งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
 • งานจัดทำคำสั่งและประกาศกองการศึกษา
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  และร้องเรียน
 • จัดพิมพ์ฎีกาเงินเดือนและค่าใช้จ่ายประจำ  ของกองการศึกษา
 • งานด้านประชาสัมพันธ์  และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 • งานสวัสดิการต่าง ๆ
 • งานพัสดุและทรัพย์สินของกองการศึกษา
 • งานการเงินและบัญชีของกองการศึกษา
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย