สำนักปลัดเทศบาล 

          มีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทั่วไป  6)  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงาน จ้างของสำนักปลัดเทศบาล  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็น หน้าที่ของ กองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตาม นโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลและควบคุมการปฏิบัติงานธุรการ ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน  ดังนี้

 งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 • งานสารบรรณของเทศบาล

 • งานดูแลและรักษา  จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

 • งานเลขานุการการประชุมพนักงาน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง

 • งานสาธารณกุศล  และหน่วยงานอื่นที่ขอความร่วมมือ

 • งานตรวจสอบ  และแสดงเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับทางราชการ

 • งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

 • งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

 • งานพัสดุและทรัพย์สินของสำนักปลัดเทศบาล

 • งานการเงินและบัญชีของสำนักปลัดเทศบาล

 • งานการจัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาเทศบาล

 • งานการจัดสถานที่ประชุมสภา

 • งานการนัดหมายการประชุมสภาเทศบาล

 • งานการจัดระเบียบวาระการประชุม

 • งานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

   

งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง

 • งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ

 • งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก

 • งานทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล    พนักงาน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง

 • งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

 • งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

 • งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล

 • งานพัฒนาบุคลากร   เช่น  การฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษาดูงาน  การศึกษาต่อการขอรับทุนการศึกษา

 • งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  เพิ่มขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามภารกิจ

 • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักพรรดิมาลา  และผู้ทำคุณประโยชน์

 • งานแจ้งมติ  ก..,  ...  ให้สำนักหรือกองต่าง ๆ ทราบ

 • งานจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงาน  3  ปี  และงานจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง  4  ปี

 • งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง

 • งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

   

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

 • การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

 • การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

 • การจัดทำแผนชุมชน

 • การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 • การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

 • การจัดทำฐานข้อมูลของเทศบาลทุกด้าน

 • การจัดเก็บข้อมูลของเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน

 • การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล

 • งานเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


งานทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร

 • งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

 • งานเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

 • งานวิเคราะห์และพิจารณา  ทำความเห็น  สรุป  รายงาน  เสนอแนะ  รวมทั้ง

 • การดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ เช่น  อุทกภัย  วาตภัย  โคลนถล่ม

 • งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและระงับอัคคีภัยต่าง ๆ

 • งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

 • งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

 • งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 งานนิติการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานจัดทำร่างเทศบัญญัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  เทศบัญญัติของเทศบาล

 • งานดำเนินการรับ-ดำเนินการเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์

 • งานดำเนินการคดีแพ่ง  คดีอาญา  และทางวินัยของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

 • งานตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติดำเนินการตามเทศบัญญัติก่อนการบังคับใช้

 • งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ  ของเทศบาล

 • งานนิติกรรมอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


 
งานสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 •  งานสังคมสงเคราะห์

 • งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน

 • งานพัฒนาชุมชน

 • งานส่งเสริมกิจการเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส

 • งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


งานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

 • การจัดทำฐานข้อมูลของเทศบาลทุกด้าน

 • การจัดทำนิตยสาร  วารสารของเทศบาล

 • การจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาล

 • การควบคุมดูแลระบบกระจายเสียงตามสายอัตโนมัติของเทศบาล

 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย