ลักษณะเศรษฐกิจ
อาชีพ
 
อาชีพหลัก ได้แก่       
การทำไร่อ้อย, ไร่มันสำปะหลัง, ไร่ยางพารา จำนวน 1,029   ครัวเรือน                        
         
อาชีพรอง ได้แก่        
  • ทำนา     ทำไร่  
จำนวน 1,049   ครัวเรือน
  • รับจ้าง 
จำนวน 205   ครัวเรือน
         
อาชีพเลี้ยงสัตว์  จำนวน 289   ครัวเรือน
         
หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลดงมูล        
  • ธนาคาร
 - แห่ง    
  • ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก
 13 แห่ง
  • โรงสีข้าว  
 8 แห่ง
  • ร้านค้า 
 36 แห่ง
  • ร้านซ่อม
 6 แห่ง
  • ร้านเสริมสวย 
 3 แห่ง
  • กิจการขยะรีไซเคิล
19 แห่ง