ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
 
การคมนาคม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2299 ถนนห้วยเม็ก – ท่าคันโท
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 200 ระยะทาง6 กิโลเมตร
ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตและลูกรังสภาพค่อนข้างชำรุดเพราะใช้การมานานทำให้การคมนาคมสัญจรไม่ค่อยสะดวกโดยเฉพาะในฤดูฝน
 
การโทรคมนาคม

การโทรคมนาคม
เขตเทศบาลตำบลดงมูลยังขาดการบริการทางโทรศัพท์เป็นบางส่วน
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3   จำนวน 1   แห่ง                                         
สถานีโทรคมนาคม   จำนวน -   แห่ง       
 
การไฟฟ้า 
          เทศบาลตำบลดงมูล  มีกระแสไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน ในส่วนครัวเรือนที่อยู่ห่างไกลการขยายเขตไฟฟ้า จะใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แทน จึงเพียงพอกับความต้องการของประชาชน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 100
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ 
ลำห้วย                                         7   สาย                                                     
สระน้ำ/หนองน้ำ   11    แห่ง
     
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น    
ฝายน้ำล้น 4   แห่ง
บ่อน้ำตื้น 5   แห่ง
บ่อโยกน้ำบาดาล 24   แห่ง
อื่น ๆ (บ่อบาดาล) 4   แห่ง
การประปา
          เทศบาลตำบลดงมูล ยังขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด ยังต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นตลอดเมื่อถึงฤดูแล้งการบริการน้ำประปายังอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเท่านั้น  มีบางหมู่บ้านที่มีประปาหมู่บ้าน/ประปาของส่วนภูมิภาค  แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งไม่มีแหล่งเก็บน้ำดิบ ไว้ใช้นอกฤดูฝน ซึ่งเป็นปัญหาทำให้ขาดแคลน  น้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูล  มีโครงการที่จะประสานกับหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ต่อไป