โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพภูฮัง
วัดป่าผูผาสวรรค์
โรงเรียนอนุบาลโคกกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูฮัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรทอง
ศูนย์พัฒนาเด้กเล็กบ้านขาว
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโคกกลาง
สำนักงานเทศบาลตำบลดงมูล