ลักษณะที่ตั้ง

          ตำบลดงมูล ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทางห่างจากอำเภอหนองกุงศรี 14 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมด 65 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 40,625ไร่ มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2299 เชื่อมระหว่างอำเภอหนองกุงศรีไปอำเภอท่าคันโท และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ 

ทิศเหนือ

มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท            จังหวัดกาฬสินธุ์

ทิศใต้

มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี     จังหวัดกาฬสินธุ์

ทิศตะวันออก

มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

ทิศตะวันตก

มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี     จังหวัดกาฬสินธุ์

   
          พื้นที่  เทศบาลตำบลดงมูล มีพื้นที่โดยประมาณ 65 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 40,625 ไร่
 
            สภาพภูมิประเทศ          
             เทศบาลตำบลดงมูล มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับนาดอน  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน โดยมีหมู่ที่ 1,3,4,5,6,8,10,12,13,14  มีพื้นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลทั้งหมด หมู่ 2,9 พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตดงมูล  ส่วนหมู่ที่ 7,11 อยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองหิน ทั้งหมด โดยพื้นที่ทั้งหมดมีสภาพเป็นที่ราบสูงภูเขาเตี้ย ๆ  องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลมี 3 ฤดูกาล คือ
  
  • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อากาศร้อนจัดมาก
  • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกเป็นบางช่วงและไม่ตรงตามฤดูกาลเกษตรมักไม่ได้ทำการเกษตรตรงตามฤดูกาล
  • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวมาก แห้งแล้ง