งานขุดลอกบ่อน้ำสาธารณะ บ้านภูฮัง

งานขุดลอกบ่อน้ำสาธารณะ บ้านภูฮัง