งานปรับปรุงซ้อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำขาม

งานปรับปรุงซ้อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำขาม