งานสร้างสะพานข้ามฝายน้ำล้น บ้านโคกกลาง

งานสร้างสะพานข้ามฝายน้ำล้น บ้านโคกกลาง