นายเชษฐ์ สนิทชน
นายกเทศมนตรีตำบลดงมูล
 
   
   
 
นายพงษ์พิพัฒน์ ภูครองทุ่ง
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงมูล
นายอุทัย พระเมือง
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงมูล
 
   
   
 
นายเกษ อันทะปัญญา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดงมูล
นายสุนทร ดวงวิชา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดงมูล