นายอาทิตย์ บริหาร
ปลัดเทศบาลตำบล
 
   
   
 
นายฤทธิพงษ์ ยะเชษฐา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสมปอง ถิตย์แสน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
   
   
 
นายทองหล่อ รัตนพลที
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวรุ่งฤดี ภูผานิล
หัวหน้ากองสวัสดิการสังคม
 
   
   
 
นางศตพร ปัญญาสิทธิ์
หัวหน้ากองการศึกษา