นายทองหล่อ   รัตนพลที
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศักดิ์ดา      พลจันทึก
นายช่างโยธา
นายมนตรี      เขียวเจริญ
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายสมคิด        พิลาตัน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายธีรพงษ์      ระดาดาษ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสมพาน      ภูดวงจิตร
ผู้ช่วยช่างประปา
นายเผด็จ            โพธิ์ขี
ผช.ช่างเขียนแบบ
นายอภิสิทธิ์  อัศวภูมิ
ผู้ช่วยผู้ผลิตน้ำปะปา