นางศตพร ปัญญาสิทธิ์
หัวหน้ากองการศึกษา
นางสาวสุกัญญา     ผารุธรรม
นักวิชาการศึกษา
นางวิมล       สุทธิประภา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิริวรรณ    มาตรา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจุฑารัตน์     วัฒโน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอุมาพร       พรหมดี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตรนา     ศรฤทธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางแตงอ่อน      พบสมัย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุเนตร       ศรีทา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเปรมวดี   ภูสง่า
ผู้ดูแลเด็ก