นางสาวณัฐธิชา    จำกอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบัวลอย   ขันธมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวพรีชาริตา   วิไชยวงษ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางวิไลพร   ภูสมพง
ผู้ดูแลเด็ก
นางหทัยชนก  เสือสุข
ผู้ดูแลเด็ก
นางโศภิสรา   สุทธิแสน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ