นายณธัชพงศ์      ยะเชษฐา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอภิญญา    สุทธา
นักจัดการงานทั่วไป
นายนิติวัฒน์  ขัณฑิต
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายจตุวุฒิ  วงศ์วิลาศ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสุปราณี ลาบบุญเรือง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวยุพา        ชุยิ้ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุวรรณ      บุญราชา
พนักงานขับรถยนต์
นายวีระชาติ     ถิตย์แสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสุรัตน์    พินิจมนตรี
แม่ครัว
นายธีรวัฒน์     เขียวเจริญ
นักการ