นางสมปอง    ถิตย์แสน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวศรินประภา   อุ่นทะยา
นักวิชาการคลัง
นางสาวยุภาพร  ไมตรีแพน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายบุญล้ำ          หงษ์สถิตย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางทองทิพย์    พลจันทึก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวไพริน  มูลสนาม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายธนธรณ์  วิเศษนันท์
พนักงาน จดบันทึกน้ำประปา ( แอทมินคลัง )
นายคำแพง  แสนแก้ว
พนักงาน จดบันทึกน้ำประปา
น.ส ภิรมณ์  วิเศษนันท์
พนักงาน จดบันทึกน้ำประปา
นายอนุพล  หมื่นศรี
พนักงาน จดบันทึกน้ำประปา