กองช่าง 

          มีผู้อำนวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง  6)  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างของ กองช่าง  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคาร  งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่อง  การควบคุมและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนการเก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์  อะไหล่และน้ำมันเชื้อเพลิง  งานสวนสาธารณะ  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  ให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสั่งการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน  ดังนี้


 
งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานด้านการก่อสร้างอาคาร  ถนน  ทางเท้า  และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ

 • งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

 • งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร  ถนน  ทางเท้า

 • งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

 • งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

 • งานควบคุมพัสดุด้านโยธา

 • งานซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปการ

 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


 
งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • ออกแบบ  คำนวณด้านวิศวกรรมถนน  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

 • งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม  งานถนน  งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

 • งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม  งานถนน  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

 • งานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม  งานถนน  อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

 • งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน

 • งานสำรวจข้อมูลรายละเอียด  เพื่อคำนวณออกแบบ  กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

 • งานถนน  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

 • งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัยทางด้านวิศวกรรม  งานถนน  อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

 • งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม  งานถนน  อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

 • งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม  งานถนน  อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

 • งานการวางผังเมืองของเทศบาล

 • งานออกแบบและเขียนแบบ

 • งานสถาปัตยกรรม

 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


 
งานอาคาร สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่

 • งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

 • งานวางแผนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ

 • งานในการติดตั้ง  ประกอบ  ดัดแปลง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ซ่อมแซมเครื่องจักร  เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

 • งานเบิกจ่ายจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้  และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

 • งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน

 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


 
งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานสารบรรณ

 • งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและ             อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

 • งานสารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ

 • งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองช่าง  รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน

 • งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

 • งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองช่างเทศบาลตำบลซำสูง

 • งานรับเรื่องร้องทุกข์  และร้องเรียน

 • งานสวัสดิการต่าง ๆ

 • งานพัสดุและทรัพย์สินของกองช่าง

 • งานการเงินและบัญชีของกองช่าง

 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย