ลักษณะทรัพยากร
 
แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ 
ลำห้วย   7 สาย                                                
สระน้ำ/หนองน้ำ   11  แห่ง
     
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น    
ฝายน้ำล้น 4 แห่ง
บ่อน้ำตื้น 5 แห่ง
บ่อโยกน้ำบาดาล 24 แห่ง
อื่น ๆ (บ่อบาดาล) 4 แห่ง
     
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่    
เขตเทศบาลตำบลดงมูล มีทรัพยากรดินเป็นดินร่วนปนทราย สมควรได้รับการปรับปรุง