ลักษณะสังคม
สภาพทางการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ศูนย์                                             
1. ศูนย์บ้านโคกกลาง  ตั้งอยู่ในเขต  หมู่ที่ 4                          
2. ศูนย์บ้านภูฮัง ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่ 5
3. ศูนย์บ้านคำขาม ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่ 1
4. ศูนย์บ้านไทรทอง ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่ 10
                          
 โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล แห่ง
1. โรงเรียนสำราญ – ประภาศรี ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่ 4
2. โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่ 3
3. โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่ 10
4. โรงเรียนคำขามวิทยา ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่ 1
     
โรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์         
  • โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์   สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่ 3
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 12  แห่ง
     
สถาบันและองค์การทางศาสนา วัด/ สำนักสงฆ์ 8 แห่ง 
1. สำนักสงฆ์วัดท่ามณี ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่ 4
2. วัดภูปอ ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่ 6
3. วัดป่าภูผาสวรรค์ ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่ 3
4. วัดเกาะภูฮัง ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่ 3
5. วัดป่าพุทธภูมิ ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่ 2
6. วัดบ้านคำขาม ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่ 1
7. สำนักสงฆ์วัดถ้ำกกเค็ง ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่ 6
8. วัดพุทธสิมมา ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่ 4
     
การสาธารณสุข    
- โรงพยาบาลของรัฐบาล  -  แห่ง
- สถานีอนามัย ประจำหมู่บ้าน/ตำบล หมู่ที่ 3       1แห่ง   
- หน่วย อสม. ทุกหมู่บ้านเพื่อบริการขั้นพื้นฐานของการรักษาพยาบาล  
     
     
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ  100  เปอร์เซ็นต์
     
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
- สถานีตำรวจ  -  แห่ง   
- มีการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อดูแลรักษาความสงบในเขตพื้นที่